Tu jesteś > PSP > DEUTSCH

DEUTSCH

Uczniowie w ramach współpracy z Przedszkolem nr 5 biorą udział w akcji „Czytam, bo lubię! Czytam, bo chcę!”. Przedsięwzięcie to jest dobrą praktyką w edukacji prowadzoną w naszej szkole.

Scenariusz przedstawienia w dniu 28.11.2018 roku

Cele:

propagowanie czytelnictwa wśród uczniów i przedszkolaków;

– zapoznanie z literaturą obcojęzyczną;

– podniesienie poziomu umiejętności głośnego czytania, prawidłowej artykulacji  oraz trafnej interpretacji tekstu;

– rozwój umiejętności słuchania czytanego tekstu, koncentracji uwagi i rozbudzania wyobraźni;

– zmiana złych nawyków w sposobie spędzania wolnego czasu – na dobre „z książką w ręku”;

– wychowanie do wartości: szacunek do siebie nawzajem, życzliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, kreatywność;

– wzmacnianie poczucia własnej wartości;

Przygotowanie:

  • wybór bajki – miesiąc wcześniej;
  • podział ról wśród uczniów;
  • samodzielne przygotowanie uczniów do odegrania roli oraz przygotowanie stroju odpowiedniego do wcielenia się w bohatera;
  • próby przedstawienia bajki jako całości;

Realizacja:

Uczniowie przedstawiają bajkę w przedszkolu nr 5 w Kraśniku.

Czytaj więcej

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI W EDUKACJI

NAZWA PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA
 

Kącik germanisty – lingwisty

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku

 

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY/PLACÓWKI
MIASTO/MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT, ULICA Kraśnik, Kraśnik, Kraśnik, ul.Urzędowska 10
TELEFON  

818252431

ADRES E-MAIL zpo2.krasnik@wp.pl

 

STRONA WWW zpo2.krasnik.pl

 

AUTOR/AUTORZY PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

                                                            Małgorzata Biskup, nauczyciel

                                                           

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Dydaktyka, wychowanie
CEL PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA/NARZĘDZIA
popularyzowanie języka niemieckiego wśród uczniów;

– wzbudzanie zainteresowania językiem niemieckim;

– kształtowanie kompetencji kluczowych – rozwijanie u uczniów umiejętności samodzielnego uczenia się, kompetencji informatycznych, porozumiewania się w języku niemieckim;

– motywowanie do samokształcenia;

– zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka niemieckiego;

– umożliwienie uczniom rozwijania wyobraźni oraz kreatywności;

– budowanie poczucia własnej wartości;

– nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na czyje potrzeby odpowiada? ( uczniów, rodziców, nauczycieli) Uczniów i rodziców
Na jakie potrzeby odbiorców odpowiada? – zainteresowanie uczniów językiem niemieckim;

– rozwój wyobraźni, kreatywności;

– rozwijanie umiejętności językowych;

– wykorzystywanie narzędzi on – line w nauce języka niemieckiego;

W jaki sposób i kto je zdiagnozował? (narzędzia, metody,  osoby) – obserwacja uczniów – korzystanie z technologii informacyjnej i wykorzystanie tego zainteresowania do nauki języka niemieckiego.
Jak dużą grupę odbiorców objęto działaniami? około 500 uczniów
OPIS REALIZACJI/ZASTOSOWANIA

Uczniowie korzystając ze strony otrzymują dodatkowe informacje kulturoznawcze dotyczące tradycji i obyczajów niemieckich, słownictwo do konkretnych tematów. Kącik jest również miejscem udostępniania linków, słownictwa do zajęć metodą flipped classroom. Na stronie publikowane są dla uczniów zadania w ramach projektu „Auf Deutsch bitte”, za które uczniowie zdobywają plusy – bonusy. Uczniowie otrzymują także linki do Quizlet, gdzie przygotowane są dla nich fiszki i zadania.

EFEKTY/ STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW
– motywowanie do samodzielnego uczenia się i samokształcenia;

– wzrost poczucia własnej wartości, odpowiedzialności, obowiązkowości, samodyscypliny, kreatywności, życzliwości;

– podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim;

– rozwijanie kompetencji informatycznych;

– praca z autentycznymi tekstami niemieckimi.

 

SPOSÓB OCENY EFEKTYWNOŚCI
(czas, działania, narzędzia, osoby)

Coraz większa liczba uczniów korzysta z publikowanych zadań dodatkowych;

Uczniowie są przygotowani do zajęć prowadzonych metodą flipped classroom;

Uczniowie korzystają z fiszek Quizlet

 

 

CIĄGŁOŚĆ PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA
Realizowane na bieżąco według ustalonego harmonogramu od 13.12.2016 roku
RADY I SPOSTRZEŻENIA
(informacje nt. trudności, zagrożeń na etapie realizacji/wdrażania/analizy efektywności)

– duża samodyscyplina ze strony nauczyciela;

– zainteresowanie uczniów stroną i zachęcenie do korzystania z niej.

IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA SZKOŁY
Iwona Margoła