Tu jesteś > PSP > Aktualności > Konkurs plastyczny „Jak parki narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim”

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym polskich parków narodowych oraz wiedzy o Funduszach Europejskich. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI. Termin nadsyłania prac mija 14 lutego 2022 r. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. 

Praca Konkursowa polega na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej wybrany Park Narodowy oraz zmiany jakie zaszły w tym Parku dzięki Funduszom Europejskim. Na pracy plastycznej Uczeń przedstawia wybrany przez siebie Park Narodowy. Wybór Parku dokonywany jest w oparciu o 23 filmy dostępne na stronie https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G oraz 6 krótkich filmów dostępnych pod linkiem  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb. Filmy były dystrybuowane do szkół przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w październiku 2021 r.  

5. Wymagania dotyczące Pracy Konkursowej:  

a) praca plastyczna w technice (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających): rysowanie kredkami świecowymi lub ołówkowymi, malowanie pastelami, malowanie farbami, kolaż, techniki mieszane (np. farby i kredki).  

b) format A4, papier biały;  

c) Praca Konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie;  

d) podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy na odwrocie pracy, zgodnie z pkt IV.6 Regulaminu;  

e)termin nadsyłania prac do Organizatora upływa w dniu 14 lutego 2022 r. 

6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać prac plastycznych sprzecznych z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystujących zakazane treści, niezgodnych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, naruszających prawo do prywatności, naruszających prawa osób trzecich, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierających wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich.  

7. Prace Konkursowe zgłoszone po terminie, określonym w pkt. III.5.e Regulaminu zostaną odrzucone.  

 Prace konkursowe należy przynosić do p. Urszuli Witkowskiej lub p. Anny Wiślińskiej

Zachęcamy do udziału w konkursie

Anna Wiślińska

Urszula Witkowska