Tu jesteś > PSP > PCK

logosk

ZASADY CZERWONEGO KRZYŻA:

HUMANITARYZM niesienie pomocy np. rannym bez czynienia jakiejkolwiek różnicy między nimi,

BEZSTRONNOŚĆ – nie czynić żadnej różnicy ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, pozycję społeczną, lub przekonania polityczne. Czerwony Krzyż zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach,

NEUTRALNOŚĆ – w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych, w sporach zbrojnych, w sporach politycznych, rasowych, religijnych lub ideologicznych

NIEZALEŻNOŚĆ – ruch jest niezależnym,

DOBROWOLNOŚĆ – ruch niesie pomoc dobrowolnie nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

JEDNOŚĆ – w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno być ono otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju

POWSZECHNOŚĆ – swoją działalnością obejmuje cały świat.

CELE SZKOLNEGO KOŁA PCK:

 • pomoc ludziom potrzebującym
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób (chorych i ubogich)
 • pomaganie ludziom mającym problemy życiowe (bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność)
 • pomoc doraźna poprzez uczestnictwo w zbiórkach np. żywności, odzieży, książek, zabawek
 • udział w akcjach świątecznych
 • udział w akcjach charytatywnych
 • udział w kwestach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
 • kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci
 • promowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego odżywiania i aktywności ruchowej – udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK
 • propagowanie akcji honorowego krwiodawstwa
 • udział w konkursach, festynach, turniejach, olimpiadach i akademiach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży
 • współpraca ze świetlicą środowiskową „Okno na świat”
 • przygotowanie dzieci i młodzieży do dalszej działalności w PCK w życiu dorosłym

Opiekunki:

Iwona Marcinkowska – Sobótek

Agnieszka Chrabąszcz