Tu jesteś > PSP > Regulamin

Regulamin pracy świetlicy

w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaj Kopernika w Kraśniku

I Informacje ogólne

 1. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
 2. Świetlica działa od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, od godziny 6.30 do godziny 16.30.
 3. Zajęcia w świetlicy odbywają się w sali nr 29 i nr 30.
 4. Liczba uczniów przydzielonych wychowawcy na daną godzinę zajęć świetlicowych może być mniejsza niż 15 dzieci /stosownie do potrzeb/ lub większa, jeśli jest taka konieczność, ale nie może przekroczyć 25 osób.
 5. Dziecko przyjmowane do świetlicy powinno być zdrowe.
 6. W przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy rodzice /prawni opiekunowie/ niezwłocznie odbierają dziecko ze świetlicy.
 7. Wychowawcy przejmują opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy do momentu odebrania dziecka przez rodzica /opiekuna prawnego lub upoważnioną przez niego osobę.

II Zapisy

 1. Zapisu uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie „Karty zapisu dziecka” do dnia 15 września każdego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach zapisu ucznia do świetlicy można również dokonać w ciągu roku szkolnego w porozumieniu z dyrekcją szkoły
 2. Karta zapisu dziecka do świetlicy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Zmiana danych osobowych powinna być bezzwłocznie zgłoszona do wychowawcy świetlicy.

III Zajęcia

 1. Opieką wychowawcy świetlicy podczas przydzielonych zajęć świetlicowych są objęci uczniowie, którzy zgłosili się na te zajęcia . Ich obecność na zajęciach odnotowuje się w dzienniku zajęć świetlicowych.
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z wynikającym z organizacji pracy szkoły świetlicowym planem zajęć dnia.

IV Opieka na stołówce

 1. Na terenie szkoły działa stołówka, która umożliwia spożycie obiadu.
 2. Stołówka wydaje obiady od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, w godzinach od 11.00. do 13.00.
 3. Wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami korzystającymi z obiadów w drodze do stołówki i ze stołówki.
 4. Uczniowie w sposób bezpieczny udają się na obiad i nie wnoszą plecaków do stołówki. Są zobowiązani do kulturalnego zachowania się na stołówce, przestrzegania dyscypliny i spokoju.
 5. Uczniowie podczas spożywania obiadu przebywają w stołówce szkolnej pod opieką wychowawców, którzy pomagają przy nalewaniu zupy z wazy stojącej na stole i odbieraniu dania drugiego.
 6. Pozostali uczniowie odbierają posiłki ustawiając się w kolejce przed okienkiem wydawczym w jednym szeregu.
 7. Po spożytym posiłku uczniowie odnoszą talerze, sztućce, kubki do wskazanego miejsca.
 8. Podczas dyżuru w stołówce nauczyciel nie spożywa obiadu, pomaga uczniom w obsłudze, dba o kulturę jedzenia i odpowiednie zachowanie, nadzoruje porządek: odniesienie talerzy, kubka, sztućców itp.
 9. W stołówce w czasie posiłków nie mogą przebywać osoby postronne, np. rodzice, inni uczniowie.
 10. W sytuacjach wyjątkowych uczniowie mogą zjeść obiad poza wyznaczonymi godzinami /po wcześniejszym powiadomieniu/.

V Zasady odbierania uczniów

 1. Zobowiązuje się rodziców/ opiekunów prawnych/ do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, przyjmując do wiadomości, że od godziny 16.30 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice /opiekunowie dziecka.
 2. Dzieci są odbierane ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców (prawnych opiekunów), najpóźniej do godziny 16:30
 3. Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka.
 4. Dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność rodziców / prawnych opiekunów. Przyprowadzać lub odbierać dzieci mogą także upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) osoby, które mają zdolność do czynności prawnych /w myśl Kodeksu cywilnego osoby powyżej 13 lat/.
 5. Osoba upoważniona do odbioru ucznia ze świetlicy, zwłaszcza po raz pierwszy, powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości lub inny dokument z wizerunkiem /w przypadku ucznia do 13. r. ż. legitymację szkolną/ i na żądanie pracowników świetlicy okazać go;
 6. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców /prawnych opiekunów zawartą wcześniej w ,,Karcie zapisu dziecka”.
 7. W przypadku zgody rodziców/opiekunów prawnych na samodzielny powrót dziecka do domu, opieka wychowawcy trwa do momentu wyjścia dziecka ze świetlicy /za zgodą wychowawcy/.
 8. Samodzielny powrót do domu nie dotyczy wychowanków do lat 7.
 9. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego powiadomienia wychowawcy w przypadku zmiany czasu odbioru dziecka ze świetlicy.
 10. Rodzice / prawni opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy mają obowiązek osobiście zawiadomić o tym wychowawców świetlicy.
 11. Wychowankowie samodzielnie wracający do domu przed opuszczeniem świetlicy mają obowiązek osobiście zawiadomić o tym wychowawców.
 12. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jego tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 13. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka lub inną upoważnioną osobą, wskazaną w upoważnieniu.
 14. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.
 15. Wychowawca/nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Kontaktuje się wtedy z dyrekcją szkoły.
 16. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/, innej upoważnionej osoby lub policji, nauczyciel/wychowawca świetlicy nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu szkoły, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
 17. Wyjście dziecka ze świetlicy na zajęcia dodatkowe jest możliwe tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów o zezwoleniu na samodzielne wyjście dziecka ze szkolnej świetlicy na zajęcia dodatkowe ./ oświadczenia na stronie internetowej szkoły, w zakładce ,,świetlica”/
 18. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.

VI Postanowienia końcowe

 1. Dziecko zobowiązane jest przed opuszczeniem świetlicy do uporządkowania miejsca pracy /zabawy.
 2. Za zniszczone przez dziecko mienie świetlicy szkolnej odpowiada rodzic / prawny opiekun/.
 3. Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie mają możliwości jej zapewnienia.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia wychowawcom świetlicy obecności dziecka w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych.
 5. Rodzice / prawni opiekunowie mają możliwość wspierania pracy świetlicy między innymi poprzez aktywne włączanie się w organizację imprez, rajdów, wycieczek, konkursów, dostarczanie materiałów papierniczych wykorzystywanych w realizacji zajęć świetlicowych

Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej (kiedy uczeń powinien przebywać w świetlicy szkolnej przed lub po lekcjach).

1. Jeżeli dziecko zapisane jest na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole lub poza nią, rodzice zobowiązani są powiadomić o tym wychowawców świetlicy. Uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/opiekuna prawnego z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być zawarta informacja, na jakie zajęcia dodatkowe dziecko uczęszcza, kto prowadzi te zajęcia, w jaki dzień tygodnia i w jakich godzinach się odbywają.

2. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w zeszycie z upoważnieniami.

3. Wyjście uczniów zwalnianych z zajęć świetlicowych na rzecz zajęć dodatkowych odnotowywane w dokumentacji świetlicy szkolnej.

4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły i poza nią zabierani są ze świetlicy szkolnej i odprowadzani po zakończonych zajęciach przez osoby te zajęcia prowadzące.