Tu jesteś > PSP > Alert Ekologiczny

Alert Ekologiczny

Alert Ekologiczny

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym polskich parków narodowych oraz wiedzy o Funduszach Europejskich. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI. Termin nadsyłania prac mija 14 lutego 2022 r. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. 

Praca Konkursowa polega na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej wybrany Park Narodowy oraz zmiany jakie zaszły w tym Parku dzięki Funduszom Europejskim. Na pracy plastycznej Uczeń przedstawia wybrany przez siebie Park Narodowy. Wybór Parku dokonywany jest w oparciu o 23 filmy dostępne na stronie https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G oraz 6 krótkich filmów dostępnych pod linkiem  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb. Filmy były dystrybuowane do szkół przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w październiku 2021 r.  

5. Wymagania dotyczące Pracy Konkursowej:  

a) praca plastyczna w technice (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających): rysowanie kredkami świecowymi lub ołówkowymi, malowanie pastelami, malowanie farbami, kolaż, techniki mieszane (np. farby i kredki).  

b) format A4, papier biały;  

c) Praca Konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie;  

d) podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy na odwrocie pracy, zgodnie z pkt IV.6 Regulaminu;  

e)termin nadsyłania prac do Organizatora upływa w dniu 14 lutego 2022 r. 

6. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać prac plastycznych sprzecznych z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystujących zakazane treści, niezgodnych z dobrymi obyczajami, nawołujących do nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, naruszających prawo do prywatności, naruszających prawa osób trzecich, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierających wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich.  

7. Prace Konkursowe zgłoszone po terminie, określonym w pkt. III.5.e Regulaminu zostaną odrzucone.  

 Prace konkursowe należy przynosić do p. Urszuli Witkowskiej lub p. Anny Wiślińskiej

Zachęcamy do udziału w konkursie

Anna Wiślińska

Urszula Witkowska

Na zajęciach techniki uczniowie klasy 4a, 4b i 4c zaprojektowali i wykonali zabawki ekologiczne. Prace opierały się na wykorzystaniu surowców wtórnych. Między innymi były to: plastikowe butelki   i kubki, puszki, rolki po papierze toaletowym, nakrętki butelek, pudełka po artykułach spożywczych, makulatura.

Celem zajęć było rozpowszechnienie wśród dzieci wiedzy z zakresu ochrony środowiska,  rozwijanie wrażliwości ekologicznej i kreatywności.

Uczniowie wykazali się  dużą pomysłowością. Wśród prac znalazły się zabawki: roboty, zwierzątka, krasnale, bałwanki, stonogi, drzewka, ludziki, pojazdy. Prace zostały wyeksponowane na wystawach w salach lekcyjnych. Łącznie w realizacji zadania wzięło udział 64 uczniów. Zajęcia prowadziła pani Ewa Matuszkiewicz.

Na zajęciach  techniki w klasie 4a, 4b i 4c uczniowie pracowali nad zagadnieniem ,,Aktywne spędzanie czasu wolnego”. Wskazali, że jedną z atrakcyjnych form  wypoczynku są wędrówki leśne. Powstał pomysł na zaprojektowanie i wykonanie własnych znaków, które mogłyby się znaleźć na szlaku wędrówki leśnej.

Uczniowie dowiedzieli się, że znaki ochrony środowiska, czyli znaki ekologiczne są niezwykle ważne w prawidłowym funkcjonowaniu przyrody. Wyjścia do lasów i parków są chwilami wytchnienia i odpoczynku. Niestety często zapominamy o tym, że jeśli chcemy cieszyć się z uroków przyrody musimy przestrzegać pewnych zasad. Dlatego niezbędne jest  oznakowanie takich miejsc. Znaki ekologiczne przekazują najważniejsze informacje dotyczące lasu i parku oraz zakazy negatywnego zachowania. Znaki te powinny przyczynić się do zadbania o  ochronę zasobów leśnych.

Uczniowie z ochotą przystąpili do wykonania zadania. Powstały bardzo interesujące propozycje znaków. Najciekawsze znaki znalazły się na wystawie w gablocie na korytarzu szkolnym. Uczniowie projektowali i wykonali znaki pod opieką pani Ewy Matuszkiewicz

cof

Projekt o odnawialnych źródłach energii dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich

W ramach projektu odbywają się dwa konkursy.

  1. Konkurs badawczy:

Zadania konkursowe:

  • Zapoznanie się ze sposobami wytwarzania energii, w tym OZE
  • Obliczenia zużycia energii dla szkoły i domu
  • Promocja zdobytej wiedzy.

2.Konkurs filmowy

Zadania konkursowe:

  • Wybór tematu filmu
  • Napisanie scenariusza
  • Nakręcenie filmu
  • Promocja filmu