Tu jesteś > PSP > Logopeda > Procedury kwalifikowania dzieci na terapię logopedyczną w SP nr 2

 

  1. Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda, który wyznacza termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań.
  2. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda po diagnozie logopedycznej (badaniu przesiewowym), uwzględniając informacje przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców/opiekunów prawnych.
  3. Kolejność kwalifikowania dzieci na zajęcia logopedyczne przedstawia się następująco:
  • Uczeń, któremu należy zapewnić terapię na podstawie opinii (lub orzeczenia) poradni psychologiczno – pedagogicznej;
  • Jeżeli opinia (lub orzeczenie) zostało wydane w poprzednim roku szkolnym lub wcześniej, uczeń zostaje zakwalifikowany po badaniu logopedycznym na terenie szkoły;
  • Uczeń, którego rodzic składa wniosek o objęcie dziecka terapią logopedyczną na podstawie zaleceń logopedy po badaniach przesiewowych lub zaleceń wychowawcy bądź nauczyciela;
  • Uczeń, którego rodzic z własnej inicjatywy składa wniosek o objęcie dziecka terapią logopedyczną – po badaniu logopedycznym na terenie szkoły.